Zásady zpracování osobních údajů společností holdingu Šmídl

Dne 25.5.2018 začalo v České republice platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, známe pod názvem GDPR. Jedním z požadavků nového nařízení je také povinnost Správce osobních údajů (dále jen jako „Společnost“) informovat subjekty údajů (viz níže) o zásadách zpracovávání jejich osobních údajů, kterými se Společnost při zpracování osobních údajů řídí, zejména o tom:

 • kdo jsou Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává
 • jaké osobní údaje Společnost zpracovává
 • za jakým účelem jsou osobní údaje Společností zpracovávány
 • kdo jsou případně jejich další příjemci, kterým jsou tyto osobní údaje předávány
 • po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány
 • jaká jsou práva Subjektů údajů
 • jakým způsobem mohou uvedené Subjekty osobních údajů uplatnit svá práva u Společnosti, která je zpracovává

Správci a zpracovateli osobních údajů jsou kromě společnosti Šmídl Holdingová Společnost a.s., IČ 03220311, se sídlem Čs. armády 991, Žamberk, 564 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3315, také všechny právní subjekty v rámci tohoto holdingu, tedy:

 1. Šmídl Provozní Holding s.r.o., IČ 03526275, se sídlem Čs. armády 991, Žamberk, 564 01 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34220
 2. Šmídl s.r.o., IČ 26009030, se sídlem Čs. armády 991, Žamberk, 564 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19828
 3. Šmídl Servis s.r.o., IČ 02352583, se sídlem Čs. armády 991, Žamberk, 564 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34296
 4. Šmídl Reality s.r.o., IČ 02418541, se sídlem Čs. armády 991, Žamberk, 564 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 32979
 5. NIKA Logistics a.s., IČ 03624188, se sídlem Nádražní 220, Hrochův Týnec, 538 62 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3367

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny, zpracovávány v rámci všech společností Šmídl Holdingová Společnost a.s. Kdo jsou Subjekty osobních údajů, které zpracováváme?

 • Zaměstnanci Společností
 • Zákazníci těchto Společností (případně jejich zákazníci a dodavatelé) jako příjemci nebo odesílatelé zásilek, které přepravujeme nebo skladujeme
 • Dodavatelé Společností
 • Ostatní subjekty (zejména zástupci orgánů státní správy, státního dozoru nebo pojišťoven, které vstupují do řešení dopravních nehod nebo jiných škodních případů)

Jaké osobní údaje zpracováváme? Zejména se jedná o:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, firma, pracovní pozice
 • Kontaktní údaje – email, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa
 • Záznamy z kamerových systémů – ve volně přístupných částech areálů Společnosti

Za jakým účelem jsou osobní údaje Společností zpracovávány? Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • plnění povinností vyplývajících ze smluv
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně pozvání a dalšího organizačního zajištění
 • zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti

Kdo jsou případně jejich další příjemci, kterým jsou tyto osobní údaje předávány?

 • orgány státní správy a státního dozoru
 • poskytovatelé informačních systémů
 • zákazníci Společnosti
 • dodavatelé služeb, kteří se podílejí na realizaci obchodních případů Společnosti
 • potenciální zákazníci Společnosti
 • externí dodavatelé služeb (např. služba ostrahy objektů)
 • ostatní subjekty (např. poškození při dopravních nehodách)

Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány? Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Jaká jsou práva subjektu údajů? Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o odstranění vzniklého stavu. Jakým způsobem mohou uvedené Subjekty osobních údajů uplatnit svá práva u Společnosti? Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Toto právo na přístup ke svým údajům i další vaše práva uplatníte zasláním požadavku na emailovou adresu gdpr@smidlholding.cz. Kde lze získat více informací? Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)